Europei de Nord se întinde în nordul germaniei, nordul Poloniei, Olanda şi Danemarca. Dealurile de Vest reprezintă o Unitate geografică deluroasă situată în partea vestică a Carpaților Occidentali. Română este o Câmpie situată în Sud-estul europei, PE cursul inférieur al Dunării, CEA mai mare parte situându-se PE teritoriul României, dar nu numai, aceasta având extensii şi în Bulgarie şi Serbie. Acestea pot avea diverse forme: terase în Trepte, platouri înalte şi podişuri formate DIN relief deluros (Jura, Bavariei, Transilvaniei, Castiliei etc). Clima României este continental-temperată, Cu influenţe oceanice în Vest, mediteraneene în Sud-Vest şi continental-excesive în nord-est. prin erodarea completă a munţilor, dealurilor şi podişurilor se formează câmpiile de eroziune. Prin Transportul de Sedimente la baza unui Deal sau Într-un lac se formează câmpiile de acumulare. Locuitorii dealurilor cultivă pomi fructiferi, viţă de vie, pepeni etc. Dealurile Subcarpatice (Subcarpaţii Orientali şi Subcarpaţii Meridionali, Cu înălţimi de 800-900 m) FAC trecerea spre câmpii. Suprafaţa Deltei Dunării de PE teritoriul românesc este de 4. Asiei, Sud-vestul Chinei. Moldovei ocupă partea central-nordică, fiind delimitată de Platoul Basarabiei de Nord (la est), Colinele Nistrului (la est), Culmea bour-Dealul Mare (la Vest), Podișul Hotin (la Nord) și Podișul central Moldovenesc (la Sud). CEA mai importantă este Câmpia Română, situată în partea de Sud, la Dunăre, şi Care reprezintă principala zonă agricolă a Ţării.

TREA intermediară de relief între munţi şi câmpii o taiate Dealurile şi podişurile, situer în interiorul şi în exteriorul arcului carpatic. Podişul Tibet este cel mai Înalt podiş de PE Terra (altitudinea medie 4. Podișul central Moldovenesc este ESP în partea centrală și de Sud a podișului Moldovei. EI au o întindere discontinuă de la Carpații Orientali, în Nord, la granița cu Serbia, în Sud. României). Nistrului inférieure (Câmpia Bugeacului? EA cuprinde 3 braţe principale: Chilia, Sulina şi Sfântul Gheorghe, prin care Dunărea se varsă în Marea Neagră. România este situată în Centrul Geografic al europei. Se limitează în partea de est cu Carpații Occidentali și Depresiunea colinară a Transilvaniei, iar în partea de Vest cu Câmpia de Vest. Podișul Transilvaniei este ESP în Centrul României, aproape în întregime înconjurat de grupurile muntoase ALE carpaților Orientali, cele ALE carpaților Meridionali și ALE carpaților Occidentali. Aceste zone mai plate au cele mai bune terenuri agricole și sunt faimoase pentru orașele și Satele Lor. Relitriste, armonios dispus, este Axat PE Arcul Munţilor Carpaţi.

Faune şi Flora României sunt foarte bogate şi Variate, graţie poziţiei geografice şi diversităţii condiţiilor Naturale. Marea Neagră formează graniţa României în partea de sud-est PE o distanţă de 245 km. Podișul Transilvaniei și munții. Subcarpații reprezintă o Unitate de relief de altitudine mijlocie Care se desfășoară Atât la exteriorul arcului carpatic, (între văile Moldovei și Motrului) Cât și în interiorul său, (în zoneLe Bistrița-Homoroade, Hârtibaciu-OCNA Mureş și Turda-Beclean). DealurileDealurile se formează prin depunerea de Sedimente, transportate de Apele curgătoare sau erodarea unor munţi şi podişuri. Cu o suprafaţă de 238. Europa vegetaţia specifică acestor forme de relief este Pădurea de foioase, populată de numeroase specii animale şi VEGETALE. Dealurile podișului au altitudini cuprinse între 250 m și 800 m, iar munții Care fac parte din munții Carpați au înălțimi de pana la 2544 m (Vârful Moldoveanu).